دکتر مهدی شکری

نظام پزشکی : 104235

تخصص : متخصص کودکان

درمانگاه : درمانگاه اطفال

ویزیت های فعال در روزهای جاری