دکتر مجید سلامتی

نظام پزشکی : 108873

تخصص : متخصص جراحی عمومی

درمانگاه : درمانگاه جراحی عمومی

ویزیت های فعال در روزهای جاری