خانم دکتر عالی پور

نظام پزشکی : 113045

تخصص : متخصص بیماریهای داخلی

درمانگاه : درمانگاه داخلی

ویزیت های فعال در روزهای جاری