دکتر منصور معصومی

نظام پزشکی : 119707

تخصص : متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

درمانگاه : درمانگاه کلیه و مجاری ادراری

ویزیت های فعال در روزهای جاری