خانم دکتر فارسی نیا

نظام پزشکی : 12233456

تخصص : کارشناس روانشناسی بالینی

درمانگاه : درمانگاه اطفال

ویزیت های فعال در روزهای جاری