خانم دکتر مهتدی

نظام پزشکی : 133582

تخصص : متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری

درمانگاه : درمانگاه عفونی

ویزیت های فعال در روزهای جاری