دکتر مینا عبدالهی

نظام پزشکی : 136383

تخصص : متخصص جراحی عمومی

درمانگاه : درمانگاه جراحی عمومی

ویزیت های فعال در روزهای جاری