دکتر رویا جعفری

نظام پزشکی : 137047

تخصص : متخصص چشم پزشکی

درمانگاه : درمانگاه چشم پزشکی

ویزیت های فعال در روزهای جاری