دکتر عامر صادقیان

نظام پزشکی : 137340

تخصص : متخصص ارتوپدی

درمانگاه : درمانگاه ارتوپدی

ویزیت های فعال در روزهای جاری