امید آمالی

نظام پزشکی : 138854

تخصص : متخصص بیماریهای قلب و عروق

درمانگاه : درمانگاه قلب و عروق

ویزیت های فعال در روزهای جاری