دکتر پریا رحیمی فر

نظام پزشکی : 146217

تخصص : متخصص رادیولوژی

درمانگاه : سونوگرافی

ویزیت های فعال در روزهای جاری