اقای دکتر پورمحمدی

نظام پزشکی : 146394

تخصص : کارشناس روانشناسی بالینی

درمانگاه : درمانگاه چشم

ویزیت های فعال در روزهای جاری