محمد سعید شکری

نظام پزشکی : 147366

تخصص : متخصص چشم پزشکی

درمانگاه : درمانگاه چشم پزشکی

ویزیت های فعال در روزهای جاری