خانم دکتر لطافتی

نظام پزشکی : 152864

تخصص : متخصص رادیولوژی

درمانگاه : درمانگاه سونوگرافی

ویزیت های فعال در روزهای جاری