دکتر محمدهادی سلمانی پور

نظام پزشکی : 27721

تخصص : متخصص کودکان

درمانگاه : درمانگاه اطفال

ویزیت های فعال در روزهای جاری