دکتر عبدالنور کرد جمشیدی

نظام پزشکی : 48508

تخصص : متخصص کودکان

درمانگاه : درمانگاه اطفال

ویزیت های فعال در روزهای جاری