دکتر محمدرضا عباس زاده

نظام پزشکی : 69049

تخصص : متخصص ارتوپدی

درمانگاه : درمانگاه ارتوپدی

ویزیت های فعال در روزهای جاری