دکتر رضا نجفی

نظام پزشکی : 78666

تخصص : متخصص کودکان

درمانگاه : درمانگاه اطفال

ویزیت های فعال در روزهای جاری