دکتر خلیل طلائی زاده

نظام پزشکی : 86518

تخصص : کارشناس روانشناسی بالینی

درمانگاه : درمانگاه جراحی عمومی

ویزیت های فعال در روزهای جاری