دکتر مرضیه رستم خانی

نظام پزشکی : 90888

تخصص : کارشناس روانشناسی بالینی

درمانگاه : درمانگاه اعصاب و روان

ویزیت های فعال در روزهای جاری