خانم دکتر غیاثی

نظام پزشکی : 90890

تخصص : فوق تخصص نفرولوژی

درمانگاه : درمانگاه نفرولوژی

ویزیت های فعال در روزهای جاری