دکتر سجاد حاتمی

نظام پزشکی : 91576

تخصص : متخصص جراحی عمومی

درمانگاه : درمانگاه جراحی عمومی

ویزیت های فعال در روزهای جاری