آقای دکتر پیل افکن
درمانگاه چشم
کارشناس روانشناسی بالینی
بیشتر ...
آقای دکتر رستمیان
درمانگاه اطفال
متخصص کودکان
بیشتر ...
آقای دکتر شریفی
درمانگاه داخلی
متخصص بیماریهای داخلی
بیشتر ...
آقای دکتر شکاری
درمانگاه قلب
متخصص بیماریهای قلب و عروق
بیشتر ...
آقای دکتر شهبازی
درمانگاه گوارش
فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
بیشتر ...
آقای دکتر صوفی نیا
درمانگاه قلب
متخصص بیماریهای قلب و عروق
بیشتر ...
آقای دکتر علی پور
درمانگاه داخلی
متخصص بیماریهای داخلی
بیشتر ...
آقای دکتر قاسمی
درمانگاه ریه
فوق تخصص بیماریهای ریه
بیشتر ...
آقای دکتر قانونی
درمانگاه غدد
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم
بیشتر ...
آقای دکتر کارگر
درمانگاه قلب
متخصص بیماریهای قلب و عروق
بیشتر ...
آقای دکتر کاکایی
درمانگاه مغز و اعصاب
متخصص بیماریهای مغز و اعصاب
بیشتر ...
آقای دکتر کیخاوندی
درمانگاه عفونی
متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
بیشتر ...