دکتر افشین مراد نژادی

نظام پزشکی : 109048

تخصص : متخصص بیماریهای داخلی

درمانگاه : درمانگاه داخلی

ویزیت های فعال در روزهای جاری