آقای دکتر قانونی

نظام پزشکی : 121250

تخصص : فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم

درمانگاه : درمانگاه غدد

ویزیت های فعال در روزهای جاری