دکتر علی فربد

نظام پزشکی : 123819

تخصص : متخصص جراحی عمومی

درمانگاه : درمانگاه جراحی عمومی

ویزیت های فعال در روزهای جاری