وحید شاکری

نظام پزشکی : 127340

تخصص : کارشناس روانشناسی بالینی

درمانگاه : درمانگاه ارتوپدی

ویزیت های فعال در روزهای جاری