دکتر سمیه پارسا

نظام پزشکی : 131399

تخصص : متخصص زنان و زایمان

درمانگاه : درمانگاه زنان و زایمان

ویزیت های فعال در روزهای جاری