آقای دکتر نوروزی

نظام پزشکی : 131800

تخصص : متخصص بیماریهای قلب و عروق

درمانگاه : درمانگاه قلب

ویزیت های فعال در روزهای جاری