آقای دکتر علی پور

نظام پزشکی : 133258

تخصص : متخصص بیماریهای داخلی

درمانگاه : درمانگاه داخلی

ویزیت های فعال در روزهای جاری