آقای دکتر شکاری

نظام پزشکی : 139937

تخصص : متخصص بیماریهای قلب و عروق

درمانگاه : درمانگاه قلب

ویزیت های فعال در روزهای جاری