علی دهدشتی زاده

کد نظام پزشکی : 142050


تخصص : اطفال ونوزادان

سوابق و تحصیلات پزشک

فهرست بیمارستانهای پزشک

دریافت نوبت
بازگشت به صفحه قبل