آقای دکتر کیخاوندی

نظام پزشکی : 18832

تخصص : متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری

درمانگاه : درمانگاه عفونی

ویزیت های فعال در روزهای جاری