آقای دکتر شهبازی

نظام پزشکی : 37969

تخصص : فوق تخصص گوارش و کبد بالغین

درمانگاه : درمانگاه گوارش

ویزیت های فعال در روزهای جاری