آقای دکتر قاسمی

نظام پزشکی : 42697

تخصص : فوق تخصص بیماریهای ریه

درمانگاه : درمانگاه ریه

ویزیت های فعال در روزهای جاری