آقای دکتر نظری

نظام پزشکی : 53550

تخصص : متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری

درمانگاه : درمانگاه عفونی

ویزیت های فعال در روزهای جاری