آقای دکتر نورمحمدی

نظام پزشکی : 67386

تخصص : فوق تخصص خون و سرطان بالغین

درمانگاه : درمانگاه خون

ویزیت های فعال در روزهای جاری