آقای دکتر شریفی

نظام پزشکی : 68490

تخصص : متخصص بیماریهای داخلی

درمانگاه : درمانگاه داخلی

ویزیت های فعال در روزهای جاری