آقای دکتر مامی

نظام پزشکی : 74259

تخصص : فوق تخصص گوارش و کبد بالغین

درمانگاه : درمانگاه گوارش

ویزیت های فعال در روزهای جاری