آقای دکتر صوفی نیا

نظام پزشکی : 74614

تخصص : متخصص بیماریهای قلب و عروق

درمانگاه : درمانگاه قلب

ویزیت های فعال در روزهای جاری