آقای دکتر اسدزاده

نظام پزشکی : 78668

تخصص : فوق تخصص نفرولوژی

درمانگاه : درمانگاه نفرولوژی

ویزیت های فعال در روزهای جاری