خانم دکتر بازگیر

نظام پزشکی : 85431

تخصص : فوق تخصص روماتولوژی

درمانگاه : درمانگاه روماتولوژی

ویزیت های فعال در روزهای جاری