خانم دکتر صفری

نظام پزشکی : 97786

تخصص : متخصص زنان و زایمان

درمانگاه : درمانگاه زنان

ویزیت های فعال در روزهای جاری