آقای دکتر بالاوندی

نظام پزشکی : 101432

تخصص : متخصص بیماریهای قلب و عروق

درمانگاه : درمانگاه قلب

ویزیت های فعال در روزهای جاری