خانم دکتر ریزه بندی

نظام پزشکی : 118542

تخصص : متخصص بیماریهای داخلی

درمانگاه : درمانگاه داخلی

ویزیت های فعال در روزهای جاری