آقای دکتر ادیبی

نظام پزشکی : 122571

تخصص : متخصص روانپزشکی

درمانگاه : درمانگاه اعصاب و روان

ویزیت های فعال در روزهای جاری