خانم دکتر جمشیدبیگی

نظام پزشکی : 123975

تخصص : متخصص بیماریهای داخلی

درمانگاه : درمانگاه داخلی

ویزیت های فعال در روزهای جاری