آقای دکتر آبانگاه

نظام پزشکی : 72773

تخصص : فوق تخصص گوارش و کبد بالغین

درمانگاه : درمانگاه گوارش

ویزیت های فعال در روزهای جاری