آقای دکتر اسماعیلی

نظام پزشکی : 92516

تخصص : فوق تخصص خون و سرطان بالغین

درمانگاه : درمانگاه خون

ویزیت های فعال در روزهای جاری