آقای دکتر مامی
درمانگاه گوارش
فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
بیشتر ...
آقای دکتر مدارا
درمانگاه مغز و اعصاب
متخصص بیماریهای مغز و اعصاب
بیشتر ...
آقای دکتر نظری
درمانگاه عفونی
متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
بیشتر ...
آقای دکتر نورمحمدی
درمانگاه خون
فوق تخصص خون و سرطان بالغین
بیشتر ...
آقای دکتر نوروزی
درمانگاه قلب
متخصص بیماریهای قلب و عروق
بیشتر ...
آقای دکتر همتی
درمانگاه قلب
متخصص بیماریهای قلب و عروق
بیشتر ...
بشری ارکوازی
درمانگاه زنان و زایمان
متخصص زنان و زایمان
بیشتر ...
پرهام کوهستانی
درمانگاه روانپزشکی
متخصص روانپزشکی
بیشتر ...
خانم دکتر انصاری
درمانگاه مغز و اعصاب
متخصص بیماریهای مغز و اعصاب
بیشتر ...
خانم دکتر صفری
درمانگاه زنان
متخصص زنان و زایمان
بیشتر ...
خانم دکتر احمدی
درمانگاه قلب
متخصص بیماریهای قلب و عروق
بیشتر ...
خانم دکتر بازگیر
درمانگاه روماتولوژی
فوق تخصص روماتولوژی
بیشتر ...